Įstaigos savivalda

  Įstaigos taryba - sprendžia įstaigos veiklos kokybės klausimus, dalyvauja rengiant įstaigos veiklos strategijas)
                                 Pirmininkas: Dalija Šmarigienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
                                 Sekretorius: Evelina Šapošnikovienė, raštvedė
                                 Nariai:
                                 Janina Trinovienė ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
                                 Jūratė Buckiūnienė, logopedė
                                 Janina Seniutienė, auklėtojos padėjėja.
                                 Gintarė Remeikienė tėvų atstovė.
                                
 
                              
  Mokytojų taryba -   sprendžia ugdymo kokybės klausimus. 
                                      Pirmininkas: Ritutė Širmulienė, direktorė
                                 Sekretorius: Jūratė Buckūnienė
                                 Nariai:
                                 Visi pedagogai;
                                 Specialistai: (kūno kultūros pedagogė, muzikos mokytoja, socialinis pedagogas, menų pedagogė)
 
 
  Vaiko gerovės komisija - sprendžia pagalbos specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės klausimus
                                     Pirmininkas: Ritutė Širmulienė, direktorė.
                                  Sekretorius: Evelina Šapošnikovienė
                                  Nariai:
                                       Audronė Karklelienė, direktorės pavaduotoja ugdymui.
                                  Jūratė Buckiūnienė, logopedė.
                                  Janina Trinovienė, ankstyvojo amžiaus pedagogė.
                                  Ramutė Parnarauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
                                  Laura Juodzevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.
 
 
  Mokytojų atestacijos komisija - sprendžia mokytojų ir pagalbos vaikui specialistų kvalifikacijos kėlimo klausimus
                                    Pirmininkas: Ritutė Širmulienė, direktorė.
                                 Sekretorius:  Jūratė Buckiūnienė, logopedė.
                                 Nariai:
                                 Ramutė Parnarauskienė, ikimokyklinio ugdymo pedagogė.
                                 Laura Juodzevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė
                                 Edita Mikelionienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė,deleguotas atstovas