Įstaigos valdymo schema

Patvirtinta lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorės 2020 m. kovo 2 d.  įsakymu Nr. V-19